เป้าหมายของ IURC คือการส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างเมืองและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมนวัตกรรม โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินยุทธศาสตร์ “ยุโรป 2020” นอกภูมิภาคยุโรป และจะเน้นไปที่รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศพันธมิตรที่สำคัญ

IURC เป็นโครงการช่วงที่สองของ International Urban Cooperation (IUC) ซึ่งดำเนินงานระหว่างปี 2559-2563 และจะนำบทเรียนและผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการช่วงแรกมาสานต่อและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ IURC เป็นเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและภูมิภาคที่สำคัญของโลก

“โครงการ IUC ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงนามความร่วมมือเพียงเท่านั้น แต่มีการพัฒนาโครงการนำร่องที่เป็นรูปธรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และแวดวงวิชาการ ซึ่งทุกฝ่ายมาร่วมมือกันดำเนินงานตามแผนการเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลก”

นายรูดอล์ฟ นีสเลอร์ ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกองอำนวยการด้านนโยบายเมืองและภูมิภาค (Directorate-General for Regional and Urban Policy หรือ DG REGIO) ของคณะกรรมาธิการยุโรป

“โครงการที่ยอดเยี่ยมนี้ช่วยให้เราสามารถผนึกกำลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศที่อยู่อีกขั้วโลก แม้แต่ละเมืองจะมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม แต่เราก็มีปัญหาหลายอย่างเหมือนกัน และทางออกที่เราพึงมีก็ควรให้ความสำคัญทั้งกับตัวเราเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของเรา”

บราติสลาวา สโลวาเกีย

โครงการ IURC ได้รับงบประมาณจากสหภาพยุโรปผ่านกลไกความร่วมมือ (Partnership Instrument) และดำเนินโครงการร่วมกันโดยฝ่ายนโยบายการต่างประเทศ (Service for Foreign Policy Instruments) และกองอำนวยการด้านนโยบายเมืองและภูมิภาค (Directorate-General for Regional and Urban Policy) ของคณะกรรมาธิการยุโรป โครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ของวาระการพัฒนาเมืองฉบับใหม่ (New Urban Agenda) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วาระการพัฒนาเมือง (Urban Agenda) ของสหภาพยุโรป และนโยบายความเป็นปึกแผ่นของยุโรป (European Cohesion Policy) โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเมืองและภูมิภาคเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

Visit the IURC (Phase II) PagesIURC Latin America

Visit Page


IURC China

Visit Page


IURC Asia & Australasia

Visit Page

เว็บไซต์โครงการ IUC (โครงการช่วงแรก)


ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ IURC