Bước vào giai đoạn thứ hai của Chương trình Hợp tác đô thị quốc tế (IUC) (2016-2020), IURC nhắm tới việc lãnh đạo và phát triển một hình thức hợp tác khu vực và đô thị quốc tế phi tập trung và khu vực quốc tế trong lĩnh vực phát triển và đổi mới đô thị bền vững, ở các quốc gia và khu vực đối tác quan trọng phù hợp với đường hướng đối ngoại của “Châu Âu 2020”

Dựa trên việc tận dụng các kết quả và bài học được rút ra ở giai đoạn trước, chương trình mới tối ưu hóa giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế, biến IURC thành một Mạng lưới tham chiếu toàn cầu về đổi mới khu vực và đô thị.

“IUC không đơn thuần là ký kết các thỏa thuận, mà còn là việc triển khai thực tế các dự án tập trung cụ thể. Là một nền tảng chức năng giúp cho việc hợp tác giữa các bên liên quan từ các tổ chức kinh doanh, các chính phủ và các tổ chức nghiên cứu nơi cùng nhau thực hiện các hành động và tạo sự khác biệt cho tương lai “

theo Rudolf Niessler, Cố vấn chính về Quan hệ quốc tế, DG REGIO, Ủy ban Châu Âu.

“Dự án đặc biệt này đã tập hợp chúng ta lại, chúng ta có thể đối thoại với các quốc gia ở phía bên kia bán cầu. Chúng tôi nhận ra rằng, mặc dù có sự khác biệt về địa lý và văn hóa, chúng ta có những vấn đề chung mà có thể tìm thấy cùng một giải pháp: khi xét đến bản thân chúng ta, đến tự nhiên, đến môi trường mà chúng ta sống “

Bratislava (Slovakia)

Chương trình EU, được tài trợ vốn theo Văn kiện Hợp tác và được đồng thực hiện bởi Vụ các văn kiện Chính sách Đối ngoại và Tổng vụ Chính sách khu vực và Đô thị của Ủy ban Châu Âu, sẽ góp phần vào các mục tiêu của Chương trình nghị sự đô thị mới, Chương trình nghị sự 2030 (SDGs), Chương trình nghị sự đô thị cho EU và các mục tiêu chính trị của chính sách gắn kết châu Âu thông qua ngoại giao giữa các thành phố và các nỗ lực hợp tác để vượt qua những thách thức chung.

Visit the IURC (Phase II) PagesIURC Latin America

Visit Page


IURC China

Visit Page


IURC Asia & Australasia

Visit Page

Truy cập các trang web IUC (Giai đoạn I)International Urban Cooperation (IUC)

Visit Website


IUC Asia

Visit Website


IUC-LAC (Latin American and the Caribbean)

Visit Website