หัวข้อสำหรับความร่วมมือจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้


รับมือความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน 3 ประการการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และเมืองอัจฉริยะ


การฟื้นฟูหลังการระบาดของโควิด


การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ