Các dự án hợp tác sẽ được thực hiện theo các Cụm chủ đề dưới đây


Giải quyết ba trong số những thách thức xuyên suốt trong thời đại chúng ta.Chuyển đổi số & Đô thị thông minh


Phục hồi sau COVID


Chuyển đổi Năng lượng & Biến đổi Khí hậu