The cooperation will be organized along the following Thematic Networks


Tackling three of the cross-cutting challenges of our times.Digital Transition & Smart City


Phục hồi sau COVID


Chuyển đổi Năng lượng & Biến đổi Khí hậu

Duy trì trong vòng lặp!

Thông tin cập nhật, các sự kiện và tin tức đáng chú ý từ chương trình IURC.